Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2014

burczybas
Reposted fromMoonTide MoonTide viamandarynka mandarynka

June 07 2010

burczybas
9032 1bf8 500

May 22 2010

burczybas
7138 6002 500

April 09 2010

burczybas

April 06 2010

burczybas
5107 741e 500

March 22 2010

burczybas
6454 e861 500

March 06 2010

burczybas
6732 1352
Reposted fromwink wink viacelaeno celaeno

February 21 2010

burczybas
the truth
Reposted fromtwardziel twardziel viatypography typography
burczybas
8920 d40f 500
Reposted fromtfu tfu

February 20 2010

burczybas
Frontman U2, Bono, znany jest na całym świecie ze swojego zaangażowania w pomoc potrzebującym i czynny udział w różnego rodzaju akcjach humanitarnych.
Podczas koncertu U2 w Glasgow, Bono przerywa śpiewanie i ucisza publiczność. Następnie, w całkowitej ciszy, co kilka sekund klaszcze w dłonie.
"Za każdym razem, gdy klaszczę w dłonie, w Afryce umiera jedno dziecko" - mówi do mikrofonu.
W tym momencie z publiki odzywa się męski głos, z silnym szkockim akcentem:
"To przestań klaskać, ty chory skurwysynu!"
Dante fun
Reposted fromfarall farall viaafrocostamgowno afrocostamgowno
burczybas
5394 48ec
:D
Reposted fromcelaeno celaeno viaafrocostamgowno afrocostamgowno
burczybas
Reposted fromczerski czerski
burczybas
1679 f20d 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl